ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Оновлен 25 серпня 2021 г.

1. Загальні положення


1.1. Публікація (розміщення) тексту цього Публічного договору на сайті Виконавця за адресою: http://happylife.online / (далі – Сайт), є публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти цей Публічний договір. 1.2. Справжній Публічний договір (далі - Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію Фізичної Особи Підприєемця Ляшенко Марії Анатоліївни, далі іменується «Виконавець», з надання послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі - Замовник), у формі користування програмою тренінга  "HAPPYLIFE"  (або її частиною) на зазначених нижче умовах та за встановлену плату. 1.3. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті. 1.4. Даний Публічний договір на надання послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованою) з моменту заповнення Замовником облікового запису (заявки з переліком послуг) на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника у вигляді першої передоплати на розрахунковий рахунок Виконавця і діє до терміна, відповідно вказанному у заявці. 1.5. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання послуг.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику послуг силами Виконавця та/або залучених ним третіх осіб відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Замовнику доступу до користування вибраними у Заявці розділами (частинами) або повною програмою “HAPPYLIFE” за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю. Перелік послуг, що надаються за цим Договором встановлюється у Рахунку на оплату, який є невід’ємною частиною цього Публічного договору. 2.2. Вартість, період та порядок надання послуг встановлюється на Сайті Виконавця http://happylife.online/

3. Умови надання і оплати послуги

3.1. Виконавець надає доступ Замовнику до послуги (послуг) за умови 100% передоплати Замовником. Послуги надається на узгоджений з Замовником термін з моменту проведення оплати. 3.2. У разі нездійснення платежу на продовження доступу, Виконавець має право тимчасово, до моменту здійснення оплати обмежити доступ Замовника до програми. 3.3. Платежі за цим договором здійснюються на підставі цього Публічного договору та Рахунку на оплату на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або іншим способом за попереднім погодженням з Виконавцем. Реквізити на оплату можна отримати при натисканні кнопки на Сайті “Замовити та сплатити” або “Отримати рахунок”. 3.4. Замовлення на надання послуг за цим Договором підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на Сайті та внесенням передоплати. 3.5. Після заповнення Замовником облікового запису (заявки) на Сайті Виконавця, Замовник отримує Рахунок на оплату замовлених послуг, в якому визначається перелік послуг, що надаються за цим договором, їх вартість та період надання. У разі, якщо Замовник бажає змінити кількість послуг, що надаються, в більшу чи меншу сторону, він повинен внести зміни в обліковому записі (заявці) на Сайті Виконавця та отримати новий Рахунок на оплату. Рахунок (рахунки) на оплату, виставлені Виконавцем є невід’ємною частиною цього договору. Оплачений Рахунок є підтвердженням згоди Замовника на отримання відповідних послуг за цим договором. 3.6. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послугу шляхом надання цілодобового доступу до користування програмою “Щастя є” в термін до 2-х робочих днів з моменту отримання від Замовника передоплати, направивши на електронну адресу Замовника, вказану при заповненні Заявки, лист - повідомлення про надання доступу до системи та відповідних інструкцій щодо доступу до сервісів. 3.7. У разі, якщо протягом 2-х робочих днів після оплати, Замовник з тієї або іншої причини не отримав повідомлення про доступ до послуги чи не зміг підключитися до системи, йому необхідно звернутися в службу підтримки клієнтів Виконавця за адресою електронної пошти: info@happylife.online.3.8. Виконавець залишає за собою право анулювати доступ Замовника до системи без повернення внесеної плати в разі порушення ним правил користування програмою “Щастя є”. Зазначеними порушеннями є: нелегальне використання доступу до сервісу (сервісів) і будь яке поширення отриманих інформаційних та учбових матеріалів без отриманих на те відповідних повноважень і дозволу; опублікування інформаційних і учбових матеріалів, наданих через сервіс Виконавцем без отриманих на те відповідних повноважень і дозволу; поширення інформаційних та учбових матеріалів, отриманих від Виконавця через сервіс; у разі встановлення факту передачі ним реквізитів для доступу до системи третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним від Виконавця, третім особам за плату. Використання інформації та матеріалів дозволяється тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника.

4. Реєстрація замовника на сайті

4.1. Надання Замовнику послуги можливо за умови створення ним на учбовій платформі відповідного облікового запису (Заявки). Обліковий запис повинен містити назву підприємства, прізвище, ім'я Замовника, для юридичних осіб - код ЕГРПОУ, ІПН платника ПДВ, адресу електронної пошти, адресу для поштового листування, номер телефону. 4.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність інструкцій щодо доступу до системи. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротший термін повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця по електронній пошті: info@happylife.online

5. Права та обов'язки Виконавця

5.1. Виконавець має право на зберігання і обробку персональних даних Замовника. 5.2. Виконавець гарантує надання Замовнику повної і достовірної інформації про програму “Щастя є” на Сайті. 5.3. Своєчасно і в повному обсязі надавати Замовникові послуги, передбачені умовами цього Договору. 5.4. Виконавець повинен зберігати конфіденційність усіх відомостей за цим Договором і по усіх взаємовідносинах із Замовником, окрім випадків, обумовлених законодавством України. 5.5. Виконавець має право змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, шляхом публікації зазначених змін на Сайті, не пізніше 15 календарних днів з дня їх внесення (прийняття). 5.6. Виконавець має право заборонити доступ Замовнику до програми”Щастя є” в разі порушення ним правил зазначених в п. 3.8 даної Оферти без повернення внесеної плати.

6. Права та обовязкі Замовника

6.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті, а також своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адресу електронної пошти, яку Замовник вказав в обліковому записі при подачі заявки. 6.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв'язку з наданням послуги, за винятком їх особистого використання. 6.3. Замовник зобов'язаний самостійно забезпечити технічну можливість, зазначену на Сайті, для отримання послуг за цим договором. 6.4. Замовник зобов'язаний зберігати конфіденційність усіх відомостей за цим Договором і по усіх взаємовідносинах із Замовником, окрім випадків, обумовлених законодавством України. 6.5. Замовник зобов'язаний своєчасно здійснювати оплату наданих послуг. 6.6. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини за відплатним наданням послуг та, у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця і при доведеності зазначеної обставини. 6.7. Всі претензії щодо якості наданої послуги повинні направлятися Замовником на поштову адресу Виконавця. Термін розгляду претензії (ій) Замовника Виконавцем складає 30 (тридцять) календарних днів (в тому числі претензій, що містять вимогу про повернення грошових коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень: 1) про незгоду з претензією і про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією і про задоволення вимоги про повне або часткове повернення грошових коштів.

7. Відповідальність сторон

7.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку сторони мають право звернутися до суду. 7.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 7.3. За порушення умов п. 3.9 цього Договору, Замовник сплачує штраф в 5-кратному розмірі вартості замовлених місячних послуг за кожен факт здійснення дій, заборонених умовами вказаного підпункту цього Договору. 7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань за даним Договором. 7.5. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за затримки або перебої в наданні послуг з причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця; налаштування роботи комп’ютерних або комунікаційних систем Замовника і компаній, що підтримують передачу інформації для Замовника, що не дають можливість забезпечити передачу даних для Замовника; збої в роботі комп’ютерних або комунікаційних систем Замовника і компаній, що підтримують передачу інформації для Замовника. 7.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-яких третіх осіб, які шкодять бізнесу Замовника; за будь-які збитки або шкоду, завдану Замовнику або третім особам в результаті використання Замовником послуг, викликані помилками, недбалістю або необережністю з боку Замовника.

8. Гарантії якості послуги

8.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, приймає на себе також ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання послуги. 8.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, Виконавець не несе відповідальності за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, завзятості його (Замовника), інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома сторонами.

9. Форс-Мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс- мажорних обставин), що виникли після укладення цього договору і унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та Інтернет з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини. 9.2. Про початок, можливу тривалість і припинення дії форс-мажорних обставин, Сторони повідомляють одна одну негайно, але не пізніше 3-го дня після їх настання (припинення), та надають документи підтверджуючі форс-мажор. Повідомлення про настання й закінчення форс- мажорних обставин повинні бути надіслані листом, електронною поштою або кур’єром з підтвердженням одержання відповідною Стороною такого повідомлення. 9.3. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 9.1. Договору, термін виконання зобов'язань за цим договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки. 9.4. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше місяця, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

10. Інші положення

10.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень. 10.2. У випадку, що не врегульований цим договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України. 10.3. До даного договору застосовується законодавство України.10.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм, зв'язку з укладенням цього договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.10.5. Сторони договору зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадках зміни місця знаходження, поштової адреси, системи оподаткування, банківських або інших реквізитів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання такої зміни. 10.6. Усі повідомлення, направлені сторонами одна одній на електронну адресу, визначену цим договором, приймаються сторонами беззаперечно.

Вопросы о договоре

Если у вас возникают вопросы по поводу договора, свяжитесь с нами.Если ваша проблема требует более детального рассмотрения, мы можем обратиться к вам для получения дополнительных сведений. Мы периодически обновляем договор в связи с текущим законодательством. В случае внесения существенных изменений в настоящую политику на нашем веб-сайте будет размещено соответствующее уведомление, а также опубликована обновленная политика.
ФОП Ляшенко Мария Анатольевна,
ИНН 2711419405, Украина